1.      Rizikové vs. investiční životní pojištění

Máme dva základní typy životního pojištění. V tom prvním je ve smlouvě část peněz ukládána do rezervy a je v něm obsažena takzvaná investiční složka. Ve starších smlouvách byly počáteční poplatky umořovány zpravidla v prvních 24 – 36 měsících, dnes jsou počáteční náklady zákonně rozloženy do 5 let. „Často si lidé investiční životní pojištění sjednávají bez rozmyslu. Stát podporuje pro klienty daňový odpočet až 24.000,- ročně, dokonce i odpočet pro zaměstnavatele až do výše 50.000,- ročně (limit společný pro soukromé životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem, resp. doplňkové penzijní spoření), pokud smlouva trvá minimálně do 60 let a jsou splněny další podmínky. Klient však nemůže peníze ze smlouvy v průběhu vybírat a předčasné ukončení je téměř vždy spojeno s bolestnou ztrátou finančních prostředků,“ upřesňuje Michal Kossúth, oblastní ředitel poradenské společnosti OVB Allfinanz.

Naopak životní pojištění rizikové se nedá odečíst od základu daně, platíte u něj pouze za rizika a můžete jej kdykoliv vypovědět a sjednat nové, protože neztrácíte žádné vložené prostředky, které měly být akumulovány např. na penzi. Právě proto je nyní trendem sjednávat pojištění spíše rizikové, jelikož jako přípravu na penzi klienti využívají doplňkové penzijní spoření.

2.      Životní pojištění má krýt především vysoká rizika ztráty přijmu rodiny

To nejdůležitější, co musí být v životním pojištění a zejména v připojištěních sjednáno, je ochrana rizik spojených se zdravím a možným výpadkem přijmu rodiny. Nejčastěji se sjednává pojištění smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků, pracovní neschopnosti, případně doplňkové úrazové pojištění – tzv. denní odškodné úrazu či pojištění hospitalizace. „Klient bohužel velmi často uvažuje ve smyslu „vydělám, když si zlomím ruku“. Jenže to je velmi chybné uvažování. Krátkodobá pojištění nemoci nebo drobných úrazů, jsou velmi drahá, a navíc jen zřídkakdy ovlivní příjem rodiny,“ doplňuje Kossúth.

3.      Aktualizace smlouvy

Důležité je mít smlouvu aktuální. Na to klienti velmi často zapomínají, protože si myslí, že po jednom podpisu je smlouva ochrání na celý život. Přitom se doporučuje smlouvu zrevidovat každé dva roky a porovnávat, jestli stále odpovídá dané životní situaci. Pojišťovně byste měli také hlásit i takové změny, jako bydliště nebo třeba občanského průkazu. „Sám klient by měl smlouvu upravit například pokud doplatí úvěr nebo mu vzrostou závazky. Vzít si hypotéku a nemít ji zajištěnou pro případ smrti je zpravidla hazard. Mezi další důvody změn může patřit narozené dítě, nový rizikový koníček, či změna povolání,“ doporučuje poradce OVB Allfinanz Kossúth.

4.      Pozor na čekací doby

Pokud klient sjednává nebo mění pojištění, měl by dát pozor na tzv. čekací dobu. To je doba od počátku pojištění, po kterou se pojistná ochrana na klienta ještě nevztahuje. Typické je to například pro pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, kde je čekací doba obvykle 2 až 3 měsíce. Pojišťovny se tak chrání proti tomu, aby klienti nesjednávali pojištění ve chvíli, kdy je něco začne bolet a chtěli by toho využít pro případné plnění od pojišťovny, čímž by mohlo dojít k pojistnému podvodu. Klient je povinen při sjednání smlouvy uvést do zdravotního dotazníku pravdivé informace o svém zdravotním stavu,

5.      Výluky pojištění

Výluky pojištění jsou napsány v pojistných podmínkách každé smlouvy. „Téměř každá pojišťovna má výluku při pracovní neschopnosti na bolest zad, či rizikové těhotenství. U invalidit pak často neplní za některé psychické obtíže či poruchy chování apod. V případě trvalých následků úrazu mohou být ve výluce drobná zranění, anebo musí mít trvalý následek určitý rozsah, aby byl uznán dle oceňovacích tabulek,“ konstatuje Kossúth. Výluky jsou velmi důležitou součástí pojistné smlouvy, se kterými by se každý měl před sjednáním smlouvy seznámit.

6.      Cena není vždy rozhodující

Právě z důvodu rozdílných oceňovacích tabulek, výluk a samotného plnění není vždy na prvním místě pro porovnání produktů cena. Tak jako je to i s klasickým zbožím, to nejlevnější není vždy nejlepší a nejkvalitnější. U pojišťoven to platí stejně. Můžete sice platit málo, ale ve výsledku pak nedostanete očekávané prostředky v případě, že se vám něco stane. Je tedy lepší mít kvalitní pojištění než platit málo, mít řadu výluk, a nakonec splakat nad plněním.

7.      Hlaste vše včas

Pokud se vám něco stane, začněte komunikovat s pojišťovnou co nejdříve.  Pojišťovny mají své lhůty, dokdy musí být nahlášen úraz či pracovní neschopnost. Když se termín nedodrží, může dojít ke krácení plnění. Některým institucím stačí nahlásit úraz nebo nemoc až po jejím ukončení, ale obecné doporučení je nahlášení raději co nejdříve, abyste při hlášení neudělali chybu s dodržením termínu, a tím se vyhnuli nežádoucím komplikacím.

8.      Plnění

Tato kapitola by vydala na samostatný článek. „Obecná praxe je, že pokud dojde k jakémukoli zamítnutí, obraťte se na svého finančního poradce. V jeho zájmu je totiž vaše spokojenost a pomůže situaci posoudit, případně by měl pomoci napsat odvolání a získat plnění, pokud na něj máte právo – není výjimkou, že dochází k plnění po 1. nebo 2. odvolání. Nemá moc smysl se chodit ptát na přepážku pojišťovny, jelikož daný pracovník jakožto zaměstnanec dané instituce obvykle nebude psát stížnost či odvolání proti svému zaměstnavateli,“ uzavírá oblastní ředitel poradenské společnosti OVB Allfinanz Michal Kossúth.

Text nevyjadřuje názor redakce